Generalforsamling på Sdr. Omme Kro

Afholdes onsdag d. 8. november kl. 19.00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

3. Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse

4. Budget opgjort efter varmeforsyningslovenes prisbestemmelser for indeværende driftsår fremlægges til orientering

5. Fremlæggelse af investeringsplan for kommende år til orientering

6. Forslag fra bestyrelsen

7. Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:
Henning Støchkel
Niels Hahne
Søren Peder Frandsen

9. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg er:
Maibritt Mortensgaard
Per Nielsen

10. Valg af statsautoriseret I registreret revisor

11. Eventuelt

Der gøres opmærksom på, at det kun er andelshavere, der har stemmeret. Det vil sige, at ved boligforeninger, andelsboligforeninger og udlejningsejendomme, er det den juridiske person, der har stemmeretten.

Dagsorden samt årsrapport kan afhentes på Varmeværkets kontor, dagligt mellem kl. 8.00 og kl. 12.00 eller ses her på hjemmesiden.

Vel mødt!